Wybierz kategorię ZAMKNIJ


 

Ogólne Warunki Umowy
 
1. Przedmiot
 
* Firma MPC (zwana dalej „Operatorem”) jest właścicielem serwisu Wroclawwsieci.pl (zwanego dalej „Serwisem”), w którym na zlecenie partnera (zwanego dalej „Wystawcą Oferty”) zamieszczane są informacje o wystawionej przez niego ofercie (zwanej dalej „Ofertą”) uprawniającej użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) do skorzystania z oferowanych przez niego towarów i usług (zwanych dalej „Usługami”).
 
*Serwis Wroclawwsieci jest administrowany przez firmę Mobile Parts Consulting Robert Banaś, ul. Kochanowskiego 38, 55-010 Sulimów, Polska, legitymującą się numerem NIP: 9121442084. Siedziba biura firmy znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 19.
 
*Regulamin jest akceptowany poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji. Użytkowanie naszego Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Umowy w całości. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy są dostępne w każdym momencie na stronie internetowej: http://www.wroclawwsieci.pl/regulamin, gdzie można je pobrać, wydrukować lub przeczytać.
 
2. Zakup kuponów przez Użytkowników
 
*Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą Dotpay lub zwykłego przelewu bankowego. W przypadku, gdy płatność nie zostaje sfinalizowana i pieniądze nie są w dyspozycji Serwisu, nie dochodzi również do zawarcia umowy nabycia kuponu.
 
*Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji na podany podczas zakupu adres e-mail.
 
*Użytkownik otrzymuje kolejnego e-maila z zawartym w nim kuponem. Po odebraniu e-maila z kuponem zobowiązuje się do zapoznania się z umieszczonymi na nim informacjami i upewnienia się, że warunki oferty są zgodne z jego oczekiwaniami. Jeśli Użytkownik dostrzeże nieprawidłowości, lub ma wątpliwości odnośnie treści kuponu, powinien skontaktować się z Serwisem.
 
*Kupon należy zrealizować w terminie i na warunkach podanych na kuponie.
 
*Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie odsprzedawał kuponów oraz oferował kuponów do sprzedaży. Takie działania mogą stanowić naruszenie art. 133 Kodeksu Wykroczeń i jako takie podlegać sankcjom tam wskazanym.
Kupon może być zrealizowany tylko raz, chyba że w treści oferty znajduje się informacja o możliwości wielokrotnego skorzystania z kuponu.
 
*Czas trwania dystrybucji kuponów jest ograniczony i jest ustalony oddzielnie dla każdej Oferty. Po upływie tego terminu nabycie kuponu nie jest możliwe.
 
*Użytkownik Serwisu wybiera ilość Ofert, z których chce skorzystać, przy czym w zależności od Oferty Użytkownik może skorzystać tylko jeden raz z konkretnej Oferty lub może ją zakupić wielokrotnie.
Zaakceptowanie Ogólnych Warunków Umowy oraz warunków realizacji danej Oferty przez Użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie” nie oznacza zawarcia umowy kupna danej oferty przez Użytkownika Serwisu. Umowa zostaje zawarta dopiero po skutecznej realizacji transakcji płatności przez Użytkownika, tj. po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Operatora.
 
*Termin wykonania usługi lub odbioru towaru należy uzgodnić indywidualnie z Wystawcą Oferty.
 
*Kupony nie zrealizowane w terminie podanym w ofercie tracą ważność. Po upływie terminu ważności kuponu Użytkownikowi nie może zgłosić żądania reklamacji kuponu.
 
*Wszystkie kupony są zaopatrzone w kod. Wystawcy Ofert otrzymują listę kodów, do której porównują kod na kuponie przedstawionym przez Użytkownika.
 
*Zabronione jest powielanie, fałszowanie lub podrabianie kuponów. W wypadku podejrzeń o dokonanie jednej z tych czynności, Serwis zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Użytkownika odpowiedniemu Wystawcy Oferty oraz wszczęcia stosownych kroków prawnych.
 
3. Odstąpienie od umowy
 
*Użytkownicy Serwisu mogą odstąpić od umowy nabycia kuponu bez podawania przyczyny w terminie 10 dni. Odstąpienia od umowy można dokonać poprzez przesłanie e-maila z adresu zarejestrowanego w Serwisie lub podczas rozmowy konsultantem z Serwisu. Po upływie wskazanego terminu nadal można zgłosić reklamację, będzie ona jednak rozpatrywana przez serwis indywidualnie.
 
*W przypadku odstąpienia od umowy środki zwracane są na rachunek, z którego płatność została dokonana.
 
*Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po upływie terminu ważności kuponu oraz po zrealizowaniu kuponu.
 
*Serwis gwarantuje zwrot środków w przypadku, gdy podczas wyświetlania oferty jako aktywnej zmienione zostaną warunki oferty Partnera, zerwana zostanie współpraca z Partnerem lub wystąpią inne przeszkody w realizacji oferty leżące po stronie Partnera lub Serwisu.
 
4. Odpowiedzialność
 
*Operator wykonuje na rzecz Wystawców Ofert oraz Użytkowników jedynie usługę dystrybucji Ofert uprawniających Użytkowników, którzy je zakupili, do skorzystania z towarów i usług świadczonych przez Wystawców Ofert. Określone w Ofercie usługi wypełnia wobec Użytkownika Wystawca Oferty w swoim imieniu i na własny rachunek; Operator nie ma wpływu na treść Ofert, rzetelność Wystawców Ofert oraz jakość świadczonych usług i dostarczanych towarów.
 
*Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert publikowanych na stronach Serwisu, oraz za wykonanie usług lub dostarczenie towarów, o których mowa w treści Oferty.
 
*Serwis Wroclawwsieci.pl współpracuje z Partnerami na mocy zawartych z nimi umów.
 
*Za wykonanie Usług na rzecz Użytkowników odpowiedzialny jest jedynie Wystawca Oferty. Wystawca Oferty odpowiada za wszelkie reklamacje oraz inne roszczenia ze strony Użytkowników korzystających z jego Oferty.
 
* W związku z chęcią zapewnienia jak największej funkcjonalności Serwisu Operator informuje, że funkcjonalność lub dostępność Serwisu może być ograniczona ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia. Dlatego Operator nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, niewystępowania problemów technicznych, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za wykorzystanie konta Użytkownika przez osobę trzecią, której to swoje dane Użytkownik udostępnił.
 
5. Ochrona danych osobowych
 
* Użytkownik wypełnia formularz zamówienia podając w nim dane zgodne ze stanem faktycznym.
 
*Wypełniając formularz Użytkownik wyraża zgodę na to, że Serwis będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał dane osobowe Użytkownika, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
 
*Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Użytkownikowi złożenie zamówienia.
 
6. Postanowienia końcowe
 
*Ogólne Warunki Umowy mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu. Aktualną treść Ogólnych Warunków Umowy Użytkownicy mogą znaleźć pod adresem http://www.wroclawwsieci.pl/regulamin. Brak zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umowy lub brak akceptacji, którejkolwiek jego części powoduje niemożliwość korzystania z Serwisu. Nowe postanowienia OWU będą obowiązywać w zakresie ofert Wystawców Ofert, które pojawią się po dacie publikacji zmian.
 
*Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu należy składać poprzez przesłanie e-maila z adresu Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie na adres poczty elektronicznej Serwisu: biuro@wroclawwsieci.pl. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 
*Jeżeli któreś z postanowień Ogólnych Warunków Umowy jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Umowy oraz na zawarte umowy.
 
*Warunki serwisu Wroclawwsieci.pl obowiązują w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego.
 
*W zakresie nie objętym niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Operatora jest sąd miejscowo właściwy dla Wrocławia, jeśli roszczenie zgłasza Użytkownik będący przedsiębiorcą bądź jest ono skierowane przez Operatora przeciwko takiemu użytkownikowi lub użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Operatora przeciwko takim Użytkownikom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Podróże w rytmie, Biuro podróży